Kalite ve Güvenin Adresi..

Mergen'de Güvenilir Ellerde
Sepetim 0,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı

Euromaster Lastik ve Servis Ltd. Şti. (“Euromaster” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, tarafımızca ve Euromaster ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalar ve sunulacak olan hizmetler kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, mergen auto olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mergen auto tarafından veya mergen auto ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ilgili olarak ve gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi, filo yönetim süreci dahilinde Euromaster servis noktaları ve/veya bayileri aracılığı ile kullanıcılara sunulacak olan hizmet ve siparişlerle ilgili olarak Euromaster’a ulaştırılan hizmet ve sipariş taleplerinin yönlendirilmesi, ifası, takibi, sonlandırılması, denetlenmesi amacıyla;  (ad-soyad, telefon, e-mail adresi, plaka no gibi) kimliğinizi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü kişisel verinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere, Euromaster Franchise alanlarına, Euromaster çalışanlarına ve Euromaster içindedeki ilgili birimlere ve gerekirse grup şirketlerine, iş ortaklarına açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve mergen auto tarafından veya mergen auto ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ilgili olarak ve gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve ve müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi filo yönetim süreci dahilinde mergen auto servis noktaları ve/veya bayileri aracılığı ile kullanıcılara sunulacak olan hizmet ve siparişlerle ilgili olarak mergen auto ulaştırılan hizmet ve sipariş taleplerinin yönlendirilmesi, ifası, takibi, sonlandırılması, denetlenmesiamacıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. mergen auto tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.mergenauto.com internet adresinden mergen auto Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Euromaster tarafından veya Euromaster ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ilgili olarak ve gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, filo yönetim süreci dahilinde mergen auto servis noktaları ve/veya bayileri aracılığı ile kullanıcılara sunulacak olan hizmet ve siparişlerle ilgili olarak mergen auto ulaştırılan hizmet ve sipariş taleplerinin yönlendirilmesi, ifası, takibi, sonlandırılması, denetlenmesi , neticelendirilmesi amacıyla, işbu amaçla sınırlı olmak üzere; yurt içindeki ve dışındaki iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, mergen auto Franchise alanlarına, mergen auto çalışanlarına, ve mergen auto içindedeki ilgili birimlere ve gerekirse grup şirketlerine yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, , tedarikçilerimize, lojistik firmalarına, broker şirketlerine, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına, denetim şirketlerine, bankalara, sigorta şirketlerine ve sair iş ortaklarımıza, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilecek veya Müşteri İlişkileri yönetimi veri tabanımız olan Microsoft Dynamicse veya onun yerine ileride gececek herhangi bir veri tabanı veya platformda işlenerek saklanabilecektir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

MERGEN AUTO tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,MERGEN AUTO tarafından veya MERGEN AUTO ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyaları tarafınıza duyurabilmek ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi, filo yönetim süreci dahilinde MERGEN AUTO servis noktaları ve/veya bayileri aracılığı ile kullanıcılara sunulacak olan hizmet ve siparişlerle ilgili olarak Euromaster’a ulaştırılan hizmet ve sipariş taleplerinin yönlendirilmesi, ifası, takibi, sonlandırılması, denetlenmesi için MERGEN AUTO tarafından farklı kanallar vasıtasıyla; gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.  KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz MERGEN AUTO tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Euromaster’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et